Algemene voorwaarden

1. Algemeenheden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “H2H” Home 2 Home BV, gevestigd te 9140 Temse, Kasteelstraat 14, en gekend onder ondernemingsnummer 0755.990.185 verstaan. Onder “klant” wordt elke andere partij verstaan, die een beroep doet op de diensten van Home 2 Home BV. Onder “diensten” worden de activiteiten verstaan die het voorwerp van de overeenkomst tussen Home 2 Home BV en de klant uitmaken.

1.2 Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte of overeenkomst, behoudens indien en voor zover H2H schriftelijk anders verklaart. De algemene voorwaarden vormen, samen met de overeenkomst waarin zij worden geïntegreerd, de totaliteit van wat wordt overeengekomen tussen partijen. Door de ondertekening van de overeenkomst aanvaardt de klant expliciet de toepassing van de algemene voorwaarden. Voor zover de overeenkomst afwijkt van de algemene voorwaarden, primeert de overeenkomst op onderhavige algemene voorwaarden.

1.3 De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden schriftelijk door H2H aanvaard zouden zijn. In geen enkel geval kunnen de algemene voorwaarden van de klant door H2H als stilzwijgend aanvaard worden beschouwd. Indien de aanvaarding door de klant van een door H2H uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen bevat, komt de overeenkomst pas tot stand nadat H2H aan de klant schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van offertes dertig (30) kalenderdagen. Een offerte wordt slechts bindend nadat de klant zijn akkoord heeft gegeven via post, e-mail, of na ontvangst van een door de klant ondertekend document.

2.2 De uitvoeringstermijn van de in de offerte opgenomen diensten wordt in onderling overleg vastgelegd tussen H2H en de klant. Vooraf vastgelegde termijnen kunnen enkel geëerbiedigd worden indien H2H door de klant in het bezit wordt gesteld van alle nodige informatie om de overeengekomen diensten te kunnen leveren.

2.3 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (€), exclusief BTW, inclusief alle andere lasten gerelateerd aan o.a. transport, levering, post. Prijzen en kortingen worden vastgesteld op basis van (de combinatie van) aangeboden diensten, en worden als dusdanig opgenomen in offertes en bijgevolg overeenkomsten.

3. Verbintenissen

3.1 H2H stelt geen daden van makelaardij en treedt niet op als bemiddelaar bij vastgoedtransacties. Bijgevolg valt H2H buiten het toepassingsgebied van de Wet over de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.

3.2 De diensten aangeboden door H2H omvatten ondersteunende transacties gerelateerd aan het bouwen, verbouwen, aankopen, verkopen, huren, verhuren van vastgoed. Deze diensten worden op maat van de wensen van de klant samengesteld en uitgevoerd.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk uit de aard van de verstrekte dienst het tegenovergestelde zou blijken, kan H2H enkel gehouden zijn tot een middelenverbintenis. H2H verbindt zich ertoe zich als een goede huisvader te gedragen, om alles in het werk te stellen om de klant kwaliteitsvolle diensten aan te bieden, en om zijn verplichtingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de gebruikelijke zorg na te leven.

3.4 De aansprakelijkheid van H2H kan uitsluitend betrekking hebben op de door het binnen de overeenkomst afgesproken diensten. In ieder geval is de aansprakelijkheid van H2H beperkt tot het bedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht van de klant om ontbinding van de overeenkomst te vragen.

3.5 H2H kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse of gevolgschade, noch door schade veroorzaakt door een partners of (onder-) aannemers die opdrachten uitvoeren gerelateerd aan de overeengekomen diensten.

3.6 De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van publicaties aangaande zijn vastgoed. Bij het plaatsen van borden is de klant verantwoordelijk voor eventuele lokale belastingen, gemeentebelasting, vergoedingen of eventuele belasting betreffende affichering en reclame op zijn grondgebied.

4. Ontbinding van de overeenkomst

4.1 Zowel H2H als de klant behouden zich het recht om de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden ten laste van de wederpartij, indien deze laatste zich niet zou houden aan de bovenvermelde verplichtingen, en zij het nalaat om deze contractuele tekortkoming recht te zetten binnen een termijn van vijftien (15) dagen na schriftelijke ingebrekestelling of onmiddellijk, mocht de contractuele tekortkoming niet recht te zetten zijn.

4.2 Indien de klant het contract annuleert of beëindigt, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden door de betekening van zijn wil door H2H aan de klant via een aangetekend schrijven en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bij wijze van schadevergoeding zal de klant een bedrag van 25% van de prijs van de aanvankelijke overeenkomst (of het saldo) verschuldigd zijn met een minimum van honderd euro (100€).

5. Betaling

5.1 Tenzij andersluidend beding zijn facturen betaalbaar binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling door de klant heeft H2H van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een interest overeenkomstig de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals een forfaitaire schadevergoeding van tien procent (10%) van het gefactureerde bedrag, zonder afbreuk te doen aan het ereloon van de raadsman en eventuele procedurekosten.

5.2 Gedeeltelijke betalingen zullen eerst aangewend worden ter delging van de interest, schadevergoedingen en gemaakte kosten om daarna in mindering gebracht te worden van de hoofdsom.

5.3 Elke klacht gerelateerd aan een factuur moet binnen de vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur door middel van een aangetekend schrijven aan H2H worden bezorgd. Na deze periode zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden. In geen geval kan een klacht de opschorting van betaling rechtvaardigen.

5.4 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum behoudt H2H zich het recht voor om alle openstaande facturen lastens de klant onmiddellijk op te eisen. Tevens kan de overeenkomst van rechtswege ontbonden worden door de betekening van zijn wil door H2H aan de klant via een aangetekend schrijven en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5.5 Eventuele overeengekomen kortingen zijn enkel geldig indien correct voldaan wordt aan de gestelde betalingsvoorwaarden en –termijnen. Bij niet-nakomen van deze voorwaarden, zelfs bij een eenmalige laattijdige betaling, vervalt de korting en wordt deze automatisch als te betalen beschouwd.

6. Privacy

6.1 H2H gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Deze worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de klant. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de klant. De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

7.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

7.2 In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van H2H bevoegd, tenzij dwingend anders voorgeschreven door de wet.

7.3 In geval van betwistingen met klanten die consument zijn, zijn bij procedures die de klant ten aanzien van H2H start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van H2H bevoegd, tenzij dwingend anders voorgeschreven door de wet.

7.4 Bij procedures opgestart door H2H, is naar keuze van H2H de rechter bevoegd van de woonplaats van de klant, de rechter van de plaats waar de overeenkomst werd opgemaakt, dan wel de rechter van de plaats van de geleverde diensten.